Rýchly kontakt  0907 565 593

Technické plyny, CNG, Bioplyny

Úprava bio­plynu


Bio­plyn je zvyčajne nasýtený kvapalnou  vlh­kosťou a môže obsa­ho­vať pra­chové čas­tice. Vlh­kosť  a prach musia byť rovnako ako ďalšie nežiadúce kon­ta­mi­nácie z bio­plynu odstrá­nené, keďže  spôsobujú koróziu, opo­trebovanie a poško­denie tech­no­ló­gie. Hlav­ným prv­kom úpravy bio­plynu je jeho vysu­šenie, ktoré se vykonáva schla­de­ním na + 1°C v tepel­nom výme­níku plyn / chla­diaca kvapa­lina pri vyu­žití stroj­ného chla­denia s veľmi níz­kou vstupnou tep­lo­tou média.  Ďal­ším nut­ným kro­kom je odlúčenie skon­den­zo­vanej vlh­kosti a odstrá­nenie mecha­nic­kých nečis­tôt v odlu­čo­vači kon­den­zátu (chemistru).


Par­ker Hiross Bio­Energy výrobky pre sys­témy úpravy bioplynu

 • strojné jed­notky pre chla­denie bio­plynu (Hyper­cool BioEnergy)
 • dochla­dzo­vače a odlu­čo­vače vlh­kosti z bio­plynu (Hyper­sep BioEnergy)
 • odvá­dzače kon­den­zátu a nečis­tôt (Hyper­drain BioEnergy)

Sys­témy Par­ker Hiross Bio­Energy sú kon­štruovné pre vysoko účinné a spo­ľahlivé odstrá­nenie nežiadúceho kon­den­zátu a nečis­tôt. Hlavnú hod­notu, kto­rú prevádzkovatelia zís­kajú pri  inšta­lácií týchto sys­témov je spo­ľahlivá prevádzka s vyššou ener­ge­tic­kou vyu­ži­teľnosťou  bio­plynu a ochranná tech­no­ló­gia proti zvý­še­nému opo­tre­beniu alebo poško­deniu. Pred­metom dodá­vok sú kom­plexné riešenia sys­tému chla­denia — sušenie, zdroj chladu, návrh trub­ko­vých tepel­ných výmeníkov a prvkov pre sepa­ráciu vlh­kosti a nečistôt.

Dochlad­zo­vače Hyper­Cool BioEnergy

 • trub­kov­nice s reb­ro­va­nými trub­kami z nere­zovej oceli
 • vysoká tep­losmenná kapacita
 • prevádzka s veľmi níz­kou a opti­málne riadenou tep­lo­tou výstup­ného plynu

Odlu­čo­vače Hyper­sep BioEnergy

 • sta­bilná 99% účin­nosť odlúčenia i v prí­pade premenlivého prietoku
 • veľmi nízká tla­ková strata
 • ľahký prí­stup pre účely údržby, vymeniteľnosť chemistru
 • paten­tovaná ochrana

Odvá­dzače kon­den­zátu Hyper­drain BioEnergy

 • spo­ľah­livý a účinný odvod kon­den­zátu i pri veľmi níz­kom pre­tlaku plynu
 • kon­štrukcia pre prevádzku so silne kon­ta­mi­no­va­ným kondenzátom
 • auto­ma­tická prevádzka bez prí­vodu elek­trickej ener­gie a bez úniku plynu
 • špe­ci­álna povr­chová ochrana Hiroshield pre prevádzku vo veľmi koroz­nom prostredí

Chla­diace zariadenie Hyper­chill BioEnergy

 • špe­ci­álna anti­ko­rózna povr­chová úprava kon­den­zá­torov a mede­ného potrubia pre prevádzku v agre­sív­nom prostredím
 • kom­paktné kon­štrukcie s inte­gro­va­ným čer­pa­dlom a zásobníkovou nádržou chla­diacej kvapaliny
 • jed­no­du­chá a rýchla inštalácia
 • presné riadenie výstupnej tep­loty kvapaliny
 • spo­ľah­livá prevádzka v extrém­ných tep­lot­ných podmienkach
 • nízke prevádzkové náklady

Odstra­ňo­vanie silo­xánov zo sklád­ko­vého bioplynu


V našom výrob­ko­vom port­foóliu nájdete taktiež sys­témy slúžiace k odstráneniu silo­xánov zo sklád­ko­vého bioplynu.

Roz­ší­renie ponúka kom­plexné riešenie úpravy bio­plynu pre

 • kom­bi­no­va­nú výrobu tepla a elektriny
 • mož­nosti dodá­viek bio-metanu do roz­vodnej siete zem­ného plynu
 • zís­kánie plynu pre pohon vozidiel

Tieto zariadenia vyrába spo­loč­nosť PpTek, ktorá je súčasťou kor­po­rácie Par­ker Hannifin.

technicky plyn, CNG, bioplyny

Prosím, počkajte na úplne načítanie stránky.

Chcete viac informácii?

Napíšte nám správu. Odpovieme najneskôr do 24 h. Pokiaľ nechcete čakať, kontaktujte nás telefonicky na jednej z našich pobočiek alebo priamo v centrále.

Tento údaj je povinný. Vyplňte ho, prosím.
Tento údaje je povinný. Pokiaľ nie ste firma, zadajte "fyzická osoba".
Tento údaj je povinný. Prosím, zadajte svoju emailovú adresu.
Tento údaj je povinný. Zadajte, prosím, tel. kontakt.
Nie je možné odoslať správu bez obsahu.
Invalid Input