Rýchly kontakt  0907 565 593

Hydraulická filtrácia

Fil­trácia Par­ker má  tra­díciu viac ako 50 rokov. Behom tejto dekády Par­ker vlo­žil úsilie do vývoja svojich pro­duktov, za úče­lom aby spĺňali požia­davky dnešnej doby ako  v oblasti mobil­ných alebo prie­mys­lo­vých seg­mentov trhu. Cieľom spo­loč­nosti je poskyt­ovať zákaz­ní­kom vyso­kú kva­litu pro­duktov vo všetkých odvetviach priemyslu, bez ohľadu nato či  sa jedná o fil­tráciu hyd­rau­lic­kú, pali­vo­vú, vzdu­cho­vú alebo o moni­to­ro­vacie zariadenia, ktoré se najmä v posled­ných rokoch objavujú na trhu fil­trácie a stá­vajú sa tak jeho neodeliteľnou súčasťou.


Fil­trácia Par­ker presahuje obvyklé riešenia a fle­xi­bilne zaisťuje  pre­venciu sys­témov  a zabra­ňuje zlyhaniu sys­témov v kom­bi­nácií s predĺžením  život­nosti hyd­rau­lic­kých kom­po­nentov, maza­cích a pali­vo­vých sys­témov.

Spo­ločne s našimi zákaz­níkymi môžeme polo­žit základy k rea­li­zácií  riešení  pre sys­témy budúcich gene­rácií. Naše prin­cípy a štruk­túry sú zalo­žené na vyzre­lých trhovývh týmoch a posky­tuje nároč­ným trhom, zákaz­ní­kom a part­ne­rom maxi­málné eko­no­mické a eko­lo­gické hodnoty.

hydraulicka filtracia

Prosím, počkajte na úplne načítanie stránky.

Chcete viac informácii?

Napíšte nám správu. Odpovieme najneskôr do 24 h. Pokiaľ nechcete čakať, kontaktujte nás telefonicky na jednej z našich pobočiek alebo priamo v centrále.

Tento údaj je povinný. Vyplňte ho, prosím.
Tento údaje je povinný. Pokiaľ nie ste firma, zadajte "fyzická osoba".
Tento údaj je povinný. Prosím, zadajte svoju emailovú adresu.
Tento údaj je povinný. Zadajte, prosím, tel. kontakt.
Nie je možné odoslať správu bez obsahu.
Invalid Input