Rýchly kontakt  0907 565 593

Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

so spoločnosťou BRC Slovakia s.r.o. (ďalej len BRC Slovakia) so sídlom Francúzskych partizánov 43B/2199, Vrútky, PSČ: 038 61, IČO: 36441635 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Žiline, Odd.: Sro, Vl.č.: 17360/L

1. PÔSOBNOSŤ

1.1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti vyplývajúce z akýchkoľvek kúpnych zmlúv uzatvorených medzi BRC Slovakia ako kupujúcim či predávajúcim – tak ako nižšie z kontextu vyplýva, a jeho obchodným partnerom (ďalej len "Partner"). 

1.1.2 Časť prvá, druhá a štvrtá sa použije pre prípady, kedy BRC Slovakia bude na strane kupujúcej, a časť prvá, tretia a štvrtá sa použije na prípady, kedy BRC Slovakia bude na strane predávajúcej. 

2. BRC Slovakia na strane kupujúcej

2.1 Všeobecné podmienky

2.1.1 Ceny uvedené v objednávke sú ceny pevné. Pri ročných, resp. rámcových objednávkach bude druhej zmluvnej strane spresnené množstvo, ktoré sa má na základe týchto objednávok dodať. Pre záväzky BRC Slovakia platí špecifikácia v jednotlivých čiastkových objednávkach. Platnosť ročných, resp. rámcových zmlúv (objednávok) sa automaticky predlžuje, a to zakaždým o 12 mesiacov, ak druhej zmluvnej strane nie je doručená písomná výpoveď najneskôr 8 týždňov pred uplynutím platnosti resp. ďalším predĺžením zmluvy (objednávky). 

2.1.2 Dňom a miestom plnenia je deň prevzatia tovaru v sídle BRC Slovakia, ak sa zmluvné strany výslovne nedohodnú na inom mieste. Faktúra sa doručuje poštou prípadne súčasne s tovarom. Na faktúre musí byť vyznačené číslo objednávky. 

2.1.3 Miestom plnenia platby je vždy sídlo BRC Slovakia s.r.o.

2.1.4 Dodaný tovar musí zodpovedať podkladom súvisiacim s dodávkou, najmä výkresom, špecifikáciám, popisom, resp. vzorkám. Zákonné nároky BRC Slovakia vyplývajúce z vád tovaru a zo záruky na akosť tovaru dodaného Partnerom nie sú týmto dotknuté. V prípade výmeny chybného tovaru nie je BRC Slovakia povinné vrátiť vymenený tovar Partnerovi, ak sú vady tovaru zistené až pri spracovaní. BRC Slovakia nie je povinný prezrieť tovar podľa § 427 Obchodného zákonníka, pričom vylúčením tejto povinnosti nie sú dotknuté zákonné nároky z vád tovaru. BRC Slovakia je oprávnené v prípade chybného plnenia požadovať bezplatné odstránenie vád. V naliehavých prípadoch je BRC Slovakia oprávnené odstrániť vady tovaru alebo zabezpečiť ich odstránenie treťou osobou na náklady Partnera. Ostatné nároky BRC Slovakia zo zlého plnenia týmto nie sú dotknuté. Partner sa zaväzuje informovať BRC Slovakia o všetkých predvídateľných okolnostiach obmedzujúcich výrobu, obstarania materiálu alebo iných neovplyvniteľných okolnostiach, ktoré by Partnerovi mohli brániť vo včasnom a riadnom dodaní tovaru. 

2.1.5 Partner prehlasuje, že dodaný tovar nemá právne vady. 

2.1.6 BRC Slovakia je oprávnené, s výhradou zachovania všetkých zákonných nárokov, odstúpiť úplne alebo čiastočné od kúpnej zmluvy v nasledujúcich prípadoch: 
a) ak dodaný tovar nebude mať vlastnosti požadované v predlohách a špecifikáciách BRC Slovakia, 
b) ak Partner bude viac ako dvakrát v omeškaní s plnením svojich záväzkov, 
c) ak BRC Slovakia nebude mať možnosť prijať tovar z dôvodu ním nezavinených, najmä z dôvodu vyššej moci. Nároky Partnera na vzájomné plnenie ako aj na náhradu škody sú v týchto prípadoch vylúčené. V prípade nemožnosti prevzatia tovaru je Partner povinný na prianie BRC Slovakia tovar riadne uskladniť na vlastné nebezpečenstvo a náklady. 

2.1.7 Postúpenie práv a povinností Partnera z kúpnych zmlúv na tretiu osobu je dovolené len s predchádzajúcim súhlasom BRC Slovakia. 

2.1.8 Tovar sa dodáva vždy zabalený. Balenie poskytne Partner bez akéhokoľvek nároku na vrátenie. Každý zabalený kus sa označí číslom, číslom dielu a uvedením množstva. Obaly musia byť označené podľa zákonných požiadaviek. 

2.2 Doručovanie 

2.2.1 Spôsob dopravy bude medzi zmluvnými stranami dohodnutý. Ihneď po odoslaní tovaru je Partner povinný zaslať BRC Slovakia oznámenie o odoslaní tovaru s presným udaním čísla zákazky. Nákladové listy, ústrižky od balíku a dodacie listy musia mať všetky náležitosti, ktoré sú požadované príslušnými nariadeniami a ktoré sú obvyklé. Dodanie tovaru musí prebehnúť medzi 7:00 a 15:30 hod. V soboty, nedele a počas štátnych sviatkov neprebieha príjem tovaru. Nezahalené kovové časti je treba chrániť olejom alebo mazivom proti korózii. 
2.2.2 Prijatie zásielky zo strany BRC Slovakia prebehne len vtedy, ak budú k špedičnej faktúre špedičné objednávky, nákladový list, atď. a na týchto podkladoch bude poznamenané číslo objednávky BRC Slovakia.

2.3 Záruka za akosť

2.3.1 Partner poskytuje na tovar kúpený BRC Slovakia záruku na akosť v minimálny dĺžke 6 mesiacov. Na opravené a obnovené diely poskytuje Partner záruku v pôvodnej dĺžke trvania. 

3. BRC Slovakia na strane predávajúci 

3.1 Všeobecné podmienky 

3.1.1 V ponukách BRC Slovakia je vždy uvedená doba platnosti danej ponuky. Objednávacie čísla tovaru sa vzťahujú vždy na najnovšie vydanie informačných materiálov BRC Slovakia (katalógu, prospektu), v ktorých sú obsiahnuté technické špecifikácie. Zmeny technických špecifikácií sú vyhradené. Propagačné a informačné materiály, pokiaľ nie sú výslovne označené za záväzné, sú približné a majú len informatívnu hodnotu. Prijatie ponúk a všetkých objednávok nadobúda účinnosť po písomnom potvrdení BRC Slovakia. Za písomné potvrdenie sa tiež považuje potvrdenie vo forme faxu, či preukázateľne odoslanej elektronickej pošty. Toto platí aj pre dodatky, zmeny alebo čiastkové dohody. Vystavenie faktúry sa považuje za potvrdenie objednávky. 

3.1.2 Výkresy, vyobrazenia, miery, váhy a iné technické údaje sú záväzné len vtedy, keď je toto výslovne písomne dohodnuté. Všetky výkresy a podklady musia byť na požiadanie BRC Slovakia alebo v prípade že nedôjde k realizácii objednávky bezodkladné vrátené BRC Slovakia. 

3.1.3 Ak sa po uzavretí kúpnej zmluvy podstatným spôsobom zmenili majetkové pomery, či platobná schopnosť Partnera, a to do tej miery, že je ohrozený nárok BRC Slovakia na plnenie zo strany Partnera, alebo sa BRC Slovakia po uzavretí zmluvy dozvie o zhoršení majetkových pomerov Partnera, vyhradzuje si BRC Slovakia právo odoprieť plnenie zmluvy do tej doby, než Partner splní, prípadne dostatočne zaistí svoj záväzok voči BRC Slovakia.

3.2 Ceny a platobné podmienky 

3.2.1 BRC Slovakia si vyhradzuje právo na zmenu cien uvedených v ponuke, a to do doby kým je cena písomné potvrdená oboma zmluvnými stranami ako záväzná. Pokiaľ z potvrdenia zákazky nevyplýva inak, ​​platia ceny EXW – ex works zo skladu BRC Slovakia; okrem balného, poštovného, ​​dopravy, prepravných poplatkov, poistenie a cla; tieto sa uvedú samostatne na faktúre. Stanovená cena nezahŕňa daň z pridanej hodnoty, ktorá bude v zákonnej výške uvedená na faktúre. 

3.2.2 BRC Slovakia je oprávnené platby Partnera najskôr započítať na už splatné pohľadávky voči Partnerovi bez ohľadu na dôvod platby Partnera, a to v nasledujúcom poradí: vzniknuté náklady súvisiace s plnením, úroky, samotné plnenie. 

3.2.3 V prípade omeškania s úhradou faktúr je Partner povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý, i začatý deň omeškania. 

3.3 Lehoty na plnenie 

3.3.1 Ak nie je výslovne dohodnuté inak, je nutné navrhované termíny a lehoty dodania tovaru uvedené na objednávke a ostatných dokumentoch považovať len za orientačné. V prípade rámcovej zmluvy je u jednotlivých čiastkových objednávok vždy nutné dohodnúť individuálne dodacie lehoty. 

3.3.2 Dodacie lehoty začínajú plynúť dňom doručenia objednávky Partnera. Predpokladom včasného poskytnutia služieb zo strany BRC Slovakia je riadne plnenie povinností Partnera; obzvlášť musí mať BRC Slovakia od Partnera k dispozícii všetky podklady, diely, údaje, povolenie a zaplatené zálohy. 

3.3.3 Dňom dodania je deň, kedy bolo Partnerovi oznámené, že tovar je pripravený k prevzatiu. Ak je dohodnutá doprava, platí ako deň dodania deň, kedy je tovar odovzdaný prvému dopravcovi.

3.3.4 Ak sú predmetom dodávky tesnenia, sú čiastočné dodávky v primeranom objeme prípustné. Množstevné odchýlky sú prípustné vo výške do + / - 10%. 

3.3.5 V prípade objednávok s nereálnymi požadovaným termínom dodania tovaru si BRC Slovakia vyhradzuje právo zjednotiť požadovaný termín dodania s výrobnými a logistickými lehotami. Tento termín bude uvedený na potvrdení objednávky. 

3.4 Výhrada vlastníctva 

3.4.1 Dodaný tovar zostáva vlastníctvom BRC Slovakia, kým Partner nesplní všetky záväzky, najmä záväzok včas a riadne zaplatiť kúpnu cenu. 

3.4.2 Tovar, ku ktorému sa vzťahuje výhrada vlastníctva sa nesmie stať predmetom zástavy, či iného spôsobu zabezpečenie záväzku. 

3.4.3 V prípade, že tretia osoba bude uplatňovať akékoľvek nároky na tovar, ku ktorému sa vzťahuje výhrada vlastníctva, je Partner povinný túto tretiu stranu upozorniť na to, že sa jedná o vlastníctvo BRC Slovakia. Partner bude súčasne BRC Slovakia o tejto skutočnosti bezodkladne informovať. Prípadné náklady a škody nesie Partner. 

3.4.4 V prípade, že Partner poruší zmluvu, je BRC Slovakia oprávnený odobrať Partnerovi tovar, ku ktorému sa vzťahuje výhrada vlastníctva na jeho náklady alebo požadovať postúpenie nároku Partnera na vydanie tovaru voči tretej osobe. Zadržanie alebo spätný odber tovaru, ku ktorému sa vzťahuje výhrada vlastníctva BRC Slovakia nemožno považovať za odstúpenie od zmluvy.  

3.5 Záruka 

3.5.1 Záruka za akosť musí byť dohodnutá písomne v kúpnej zmluve, alebo podľa vystaveného záručného listu. Údaje BRC Slovakia v katalógoch, prospektoch a cenníkoch predstavuje iba orientačné popisy a označenia. 

3.5.2 Primerané opotrebenia tovaru, ktoré súvisia s bežným používaním nemožno považovať za vady na tovare. 

3.5.3 Ak Partner nebude dodržiavať pokyny pre montáž, prevádzku alebo údržbu, vykoná zmeny na tovare, vymení diely alebo bude používať materiály, ktoré nezodpovedajú originálnym špecifikáciám, môže uplatniť nároky z vád tovaru len vtedy, keď preukáže, že vada nebola zapríčinená vyššie uvedenými postupmi ale existovala už pred vyššie uvedenými zásahmi Partnera. 

3.5.4 BRC Slovakia sa zaručuje, že jeho produkty nebudú mať materiálové alebo výrobné vady. Dĺžka záruky je 12 mesiacov. Záručná doba začína plynúť v deň dodania. BRC Slovakia odstráni vady plnenia tak, že podľa svojej voľby vady odstráni, t.j. tovar opraví alebo dodá nové diely alebo vymení celý predmet dodávky. Ak novými dodávkami či opravou nebudú vady plnenia odstránené, môže Partner požadovať zníženie kúpnej ceny alebo prípadné odstúpiť od zmluvy. 

3.5.5 V rámci záruky nahradené diely prechádzajú do majetku BRC Slovakia a musia mu byť na požiadanie zaslané späť. 

3.5.6 Záručná doba na obnovené diely a opravy je 3 mesiace. Takto stanovená záručná doba však neskončí skôr než pôvodná záručná doba. 

3.5.7 Prípadné reklamačné konanie prebieha v BRC Slovakia, ktorý po uznaní reklamácie vystaví dobropis. 

4. Ustanovenia spoločné a záverečné

4.1 Vyššia moc 

4.1.1 BRC Slovakia nezodpovedá za omeškanie s plnením, ktoré bolo spôsobené vyššou mocou. 

4.1.2 Vyššia moc a štrajky zbavujú zmluvné strany po dobu a v rozsahu ich účinku od povinnosti plnenie zmluvných povinností. O týchto skutočnostiach je zmluvná strana v rámci možností povinná informovať druhú zmluvnú stranu a plnenie svojich povinností v súlade s najlepším vedomím a svedomím prispôsobiť zmeneným pomerom. V prípade, že bude výroba tovaru kvôli vyššej moci, resp. štrajkom znemožnená, bude BRC Slovakia zbavené svojej povinnosti plniť záväzky zmluvy a je oprávnený od zmluvy odstúpiť. 

4.2 Obchodné tajomstvo 

4.2.1 Informácie poskytnuté v súvislosti so zmluvou a objednávkami sa považujú za dôverné. 

4.2.2 Vlastnícke právo a práva duševného vlastníctva BRC Slovakia k nástrojom, vzorkám, návrhom alebo výkresom a podkladom poskytnutých Partnerovi zostávajú nedotknuté. Partner je oprávnený k ich užívaniu len v rámci kúpnej zmluvy, obzvlášť nie je oprávnený ich rozmnožovať alebo sprístupniť tretej osobe v žiadnej forme. 

4.2.3 Tovar vyrobený podľa technických predlôh BRC Slovakia nesmie byť dodaný tretím osobám. 

4.2.4 Partner sa zaväzuje, že neporuší obchodné tajomstvo BRC Slovakia, o ktorom sa dozvie v súvislosti s obchodným vzťahom. Zároveň sa zaväzuje, že zabezpečí dodržiavanie obchodného tajomstva BRC Slovakia i jeho obchodnými partnermi. 

4.3 Ochrana osobných údajov 

4.3.1 Partner podpísaním kúpnej zmluvy alebo rámcovej zmluvy súhlasí s tým, že BRC Slovakia je oprávnené všetky dáta, ktoré o Partnerovi dostane v súvislosti s plnením zmluvy spracovať a uložiť pre účely vedenia databázy obchodných partnerov, a to v súlade s právnymi normami. 

4.4 Miestna príslušnosť súdu a rozhodné právo 

4.4.1 Miestne príslušným súdom je všeobecný súd v mieste sídla BRC Slovakia. 

4.4.2 Všetky právne vzťahy medzi BRC Slovakia a Partnerom sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Aplikácia dohody Organizácie spojených národov z 11. 4. 1980 (t.j. Viedenského dohovoru o medzinárodnej kúpe tovaru) sa vylučuje.

4.5 Záverečná ustanovenia 

4.5.1 BRC Slovakia si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Zmenu obchodných podmienok je BRC Slovakia povinný oznámiť Partnerovi písomné aspoň 30 dní pred nadobudnutím účinnosti tejto zmeny. V prípade, že Partner nebude s navrhovanou zmenou súhlasiť a ak nedôjde k dohode zmluvných strán, je ktorákoľvek zmluvná strana oprávnená zmluvu s jednomesačnou výpovednou lehotou vypovedať. Ak nebude zmluva vypovedaná z dôvodov zmien týchto obchodných podmienok v lehote štrnástich dní od oznámenia takejto zmeny, má sa za to, že Partner so zmenou súhlasí. 

4.5.2 V prípade rozporu týchto Obchodných podmienok so znením zmluvy alebo objednávky má prednosť úprava obsiahnutá v zmluve alebo objednávke. 

4.5.3 Na tovar, na ktorý sa vzťahuje zákon č. 22/1997 Zb. je Partner povinný dodať vyhlásenie o zhode v zmysle vyššie uvedeného zákona. 

4.5.4 Pokiaľ budú tieto Všeobecné obchodné podmienky použité spoločne s anglickou verziou, bude mať v prípade nejasností s výkladom prednosť verzia slovenská. 

4.5.5 Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 1.6.2015.