Rýchly kontakt  0907 565 593

Ochrana osobných údajov

Zásady spracúvania osobných údajov a poučenie o právach dotknutých osôb

Prevádzkovateľa: BRC Slovakia s.r.o., Francúzskych partizánov 43, 038 61 Vrútky, IČO: 36 441 635 (ďalej len „prevádzkovateľ“), podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Vážený zákazníci, návštevníci webovej stránky,

dovoľujeme si Vás informovať o základných zásadách spracúvania osobných údajov spoločnosťou BRC Slovakia s.r.o., Francúzskych partizánov 43, 038 61 Vrútky, IČO: 36 441 635. V súlade s čl. 5 Nariadenia sme zabezpečili ochranu spracúvania osobných údajov v súlade s nasledujúcimi základnými zásadami spracúvania osobných údajov.

Osobné údaje musia byť:

 1. spracúvané zákonným spôsobom, spravodlivo a transparentne vo vzťahu k dotknutej osobe („zákonnosť, spravodlivosť a transparentnosť“);
 2. získavané na konkrétne určené, výslovne uvedené a legitímne účely a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi; ďalšie spracúvanie na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či štatistické účely sa v súlade s článkom 89 ods. 1 nepovažuje za nezlučiteľné s pôvodnými účelmi („obmedzenie účelu“);
 3. primerané, relevantné a obmedzené na rozsah, ktorý je nevyhnutný vzhľadom na účely, na ktoré sa spracúvajú („minimalizácia údajov“);
 4. správne a podľa potreby aktualizované; musia sa prijať všetky potrebné opatrenia, aby sa zabezpečilo, že sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bezodkladne vymažú alebo opravia („správnosť“);
 5. uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb najviac dovtedy, kým je to potrebné na účely, na ktoré sa osobné údaje spracúvajú; osobné údaje sa môžu uchovávať dlhšie, pokiaľ sa budú spracúvať výlučne na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely v súlade s článkom 89 ods. 1 za predpokladu prijatia primeraných technických a organizačných opatrení vyžadovaných týmto nariadením na ochranu práv a slobôd dotknutých osôb („minimalizácia uchovávania“);
 6. spracúvané spôsobom, ktorý zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov, vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a náhodnou stratou, zničením alebo poškodením, a to prostredníctvom primeraných technických alebo organizačných opatrení
 • Prevádzkovateľ sa snaží svojim zákazníkom poskytovať služby v najvyššej možnej kvalite. Za účelom poskytovania takýchto služieb má prevádzkovateľ tak zákonné ako aj zmluvné povinnosti, s čím sa spája povinnosť prevádzkovateľa spracúvať osobné údaje.
 • Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje pre účely marketingové, s cieľom starostlivosti o zákazníka. Osobné údaje sú na tento účel spracúvané iba na základe osobitného súhlasu dotknutej osoby. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje aj na účely zmluvného plnenia povinností, zákonného plnenia povinností a na účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa zabezpečiť ochranu osoby (zákazníkov) a ich majetku ako aj majetku prevádzkovateľa. Za týmto účelom Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje v rozsahu obrazového záznamu, ktorý je zabezpečený kamerovým systémom v priestoroch sídla prevádzkovateľa. Bez poskytnutia týchto osobných údajov prevádzkovateľ nemôže plniť svoje zákonné a zmluvné povinnosti ako aj svoje oprávnené záujmy.
 • V prípade ak ste udelili súhlas na spracovanie Vašich osobných údajov na marketingové účely, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním, a to informovaním prevádzkovateľa na e-mailovú adresu.
 • Pri spracovaní osobných údajov nedochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu ani k profilovaniu.
 • Osobné údaje poskytujeme v súlade so zákonnou povinnosťou Prevádzkovateľa oprávneným orgánom na základe osobitných predpisov a sprostredkovateľovi prevádzkovateľa, ktorý zabezpečuje spracovanie účtovníctva pre prevádzkovateľa, prípadne kuriérskej službe. Iným osobám osobné údaje poskytované ani sprístupňované nie sú.
 • Osobné údaje pre účely marketingové uchovávame v rozsahu 5 rokov, pre účely plnenia zmluvných povinností v rozsahu 5 rokov, pre účely splnenia zákonnej povinnosti archivácie účtovných dokladov v rozsahu 10 rokov, pre účely splnenia ostatných zákonných povinností v rozsahu 10 rokov a pre účely oprávnených záujmov prevádzkovateľa v rozsahu 15 dní.

V súlade s Nariadením máte v súvislosti so spracovaním Vašich osobných údajov nasledovné práva:

 • Právo na prístup k osobným údajom – ako dotknutá osoba ktorej osobné údaje sú prevádzkovateľom spracúvane máte právo vedieť, či spracúvame Vaše osobné údaje. Pokiaľ spracúvame vaše osobné údaje máte právo nás požiadať o prístup k týmto údajom. Na základe Vašej žiadosti Vám vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov. Na základe Vašej žiadosti Vám prevádzkovateľ poskytne kópiu osobných údajov, ktoré spracúva. Za akékoľvek ďalšie kópie o ktoré požiadate ako dotknutá osoba má právo prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.
 • Právo na opravu osobných údajov – v prípade ak prevádzkovateľ eviduje vo svojej evidencii nesprávne osobné údaje máte právo požiadať nás o opravu osobných údajov. Zároveň máte ako dotknutá osoba právo aj na doplnenie prípadných neúplných osobných údajov. Na základe Vašej žiadosti prevádzkovateľ vykoná potrebnú opravu, prípadne doplnenie osobných údajov a to bez zbytočného odkladu po tom, čo ho dotknutá osoba o to požiadala.
 • Právo na vymazanie osobných údajov – v prípade ak je spracovanie osobných údajov na marketingové účely, máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Rovnako máte ako dotknutá osoba právo na vymazanie osobných údajov za predpokladu, že je tu jeden z nasledovných dôvodov:
  1. osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
  2. dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva,
  3. dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu osobných údajov podľa čl. 21 ods. 1 Nariadenia a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa čl. 21 ods.2 Nariadenia,
  4. osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
  5. je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo
 • Právo podať návrh na začatie konania – ako dotknutá osoba máte právo podať návrh na začatie konania úradu na ochranu osobných údajov, ktorý vykonáva funkciu dozorného orgánu.
 • Právo na obmedzenie spracúvania – ako dotknutá osoba máte právo požadovať od prevádzkovateľa aby obmedzil spracúvanie Vašich osobných údajov. V prípade vyhovenia Vašej žiadosti bude prevádzkovateľ Vaše osobné údaje iba uchovávať. K obmedzeniu spracúvania Vašich údajov dôjde, ak nám oznámite, že Vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť; ak spracúvame Vaše osobné údaje nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a na miesto toho žiadate, aby sme spracúvanie Vašich osobných údajov len obmedzili; Vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich Vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv; alebo ak namietate voči spracúvaniu Vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad Vašimi dôvodmi.
 • Právo na prenosnosť údajov – máte právo žiadať, aby Vám prevádzkovateľ poskytol Vaše osobné údaje v elektronickej forme, ktorá Vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Rovnako máte právo požiadať prevádzkovateľa, aby Vaše osobné údaje preniesol vybranej spoločnosti priamo on.
 • Právo namietať – dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) Nariadenia  vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Vyššie uvedené práva môžete ako dotknutá osoba vykonávať prostredníctvom žiadosti, s ktorou sa môžete na nás kedykoľvek obrátiť e-mailom na: . V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

Dokumenty na stiahnutie (formát PDF):