Rýchly kontakt  0907 565 593

Predchýr ako prísľub Doporučený

Na tejto strane sa prepojí a zároveň uzavrie oblúk strán a tém časopisu, magazínu, ktorý práve držíte v rukách. No a keďže je to posledné tohtoročné číslo, uzatvára sa aj celý ďalší ročník nášho magazínu pripravujúceho sa na budúcoročné jubileum (viac v editoriále na s. 2 – aby sme aj takto poukázali na spomínaný uzavretý oblúk). Pravdaže, slávnostnými „punktami“, ale predovšetkým prácou.

Jedným z jej výsledkov bude (ba vlastne už je) posledná strana vnútra. Vždy bude akýmsi novinárskym predchýrom, predznamenaním aspoň jednej témy (a či ich súboru), ktorá sa v rozšírenej podobe objaví v ďalšom čísle. Takto sa už v magazíne 1/2018 budeme zaoberať problematikou vzdelávania, zo širšieho pohľadu rastu ďalších generácií Slovákov tak, aby našli svoje vlastné uplatnenie (hlavne doma), ktoré bude zároveň pomáhať celej spoločnosti. Predznamenávame a začíname dobrou správou o jednom už fungujúcom prepojení vzdelávania a praxe, systéme vzdelávania, ktorý sa opäť vracia na program dňa.

Teória a prax vo Zvolene

Pred časom certifikovaný distribútor produktov Parker Hannifin, spoločnosť BRC Slovakia, otvorila nové autorizované školiace centrum pre hydrauliku a pneumatiku v úzkej spolupráci s Technickou univerzitou Zvolen (TU Zvolen). Na slávnostnom otvorení sa zúčastnili doc. Ing. Marián Kučera, PhD., dekan Fakulty environmentálnej a vý- robnej techniky univerzity, Miroslav Drmla, konateľ spoločnosti BRC Slovakia, a Ing. Miroslav Trybuček, generálny riaditeľ Parker Hannifin Czech Republic.

Otvorenie strediska. Sprava Ing. M. Kučera, dekan fakulty, a sponzori z praxe: Ing. M. Trybuček a M. Drmla

Otvorenie strediska. Sprava Ing. M. Kučera, dekan fakulty, a sponzori z praxe: Ing. M. Trybuček a M. Drmla

Podpisom rámcovej zmluvy o spolupráci medzi BRC Slovakia a TU Zvolen obe organizácie nedvojzmyselne vyjadrili zá- ujem spolupracovať. Tak na rozvoji techniky, ako aj vzdelávania a vedy, rovnako ako aj na celkovom rozvoji oboch partnerov. Presnejšie povedané, ich vzájomná spolupráca je nateraz rozdelená na dve oblasti. Na oblasť pedagogickú, ktorá predstavuje vzdelávanie študentov a zamestnancov TU Zvolen, a na oblasť vedy, výskumu a aplikovaného vý- skumu.

Nevyhnutnosťou na všetko uvedené bol, pravdaže, fakt, že spoločnosť BRC Slovakia vybavila školiace centrum stojanmi s najnovšími riešeniami hydrauliky a pneumatikami Parker, ktoré sú určené na školenie v troch rôznych programoch: H1 – základy hydrauliky; H2 – prevádzka a údržba hydraulických mechanizmov a napokon H3 – diagnostika hydraulických sústav. Dôležité je, že všetci účastníci absolvujú tak teoretickú, ako i praktickú výučbu. No a práve praktické vyučovanie prebieha prostredníctvom simulovania reálnych situácií na výukovom stojane. Všetky stojany sú vybavené hydrostatickými prevodníkmi, zásobníkmi pracovných kvapalín, hydraulickými vedeniami, filtráciou hydrostatických mechanizmov, jednosmernými ventilmi, rozvádzačmi, ventilmi na riadenie tlaku, prvkami na riadenie prietoku a mnohými ďalšími komponentmi.

Požadovaným výsledkom je, že školiace centrum poskytuje certifikované školenia Parker Hannifin, ktoré zabezpečuje certifikovaný lektor BRC Slovakia.

Na školeniach, ktoré sa stali mimoriadne cenenými, sa zúčastňujú ľudia z praxe a tiež aj študenti TU Zvolen v rámci špecializovanej výučby tekutinových mechanizmov. Výstupom z úspešne ukončeného školenia je certifikát potvrdzujúci absolvovanie daného kurzu, ktorý získajú zákazníci BRC aj študenti.

Pravda že, certifikát každému z nich otvára zaujímavé možnosti v jeho budúcej pracovnej kariére. Z viacerých rozhovorov so študentmi vieme, že až v novom školiacom centre mali konečne možnosť prakticky si overiť teoretické vedomosti, čím sa zvýšila ich schopnosť danú problematiku pochopiť a neskôr ju v praxi aj aplikovať.

„Školiace stredisko na pôde Fakulty environmentálnej a výrobnej techniky TU vo Zvolene prináša našim študentom a partnerom najmodernejšie riešenia v oblasti hydrauliky a pneumatiky. Vďaka jeho pomoci môžeme rozvíjať naše špeciálne vzdelávacie programy a venovať sa aj modernému výskumu a aplikovanému výskumu,“ zhodnotil stredisko doc. Ing. M. Kučera, PhD. „Ambície BRC Slovakia a školiaceho centra Parker Hannifin sú veľké.

Nechceme sa sústrediť len na pôdu TU Zvolen a do budúcna plánujeme rozšíriť vzdelávacie aktivity aj na stredné odborné školy v jednotlivých odboroch. Plánujeme aj postupné rozširovanie školiacich aktivít pre zákazníkov s cieľom výučby údržbárov a iných pracovníkov, ktorým takéto školenia môže pomôcť zvyšovať kvalitu práce,“ doplnil ho Miroslav Drmla, konateľ spoločnosti BRC Slovakia. „Táto spolupráca je presne takou aktivitou, pod ktorou sa spoločnosť Parker Hannifin môže s hrdosťou podpísať. Sme veľmi radi, že našimi kvalitnými riešeniami môžeme prispieť k rozvoju vedy a výskumu na slovenských školách,“ uzavrel slávnostne svoju reč Miroslav Trybuček, generálny riaditeľ Parker Hannifin Czech Republic. 

Článok uverejnený v časopise SLOVENSKO, časopis pre slovensko a slovenský svet/ ročník 39, číslo zima 2017, str. 47.